JT Kristan k.d., V Loki 40, 1351 Brezovica, D.Š. 84744715, matična št. 1969951, registrirana na okrožnem sodiščuv Ljubljani (v nadaljevanju izvajalec) in  
 
podjetje ________________________________________________________ (v nadaljevanju naročnik)
 
 
skleneta naslednjo
 
 
POGODBO O OBJAVI OGLASA V NAVTIČNEM IMENIKU

 
 
1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo podatke, ki jih bo naročnik navedel pri vpisu na spletnih straneh, objavil v navtičnem imeniku, imenovanem www.navtik.info (v nadaljevanju imenik), ki bo na svetovnem spletu izšel predvidoma 15.06.2004. Naročnikove podatke bo izvajalec objavil v obliki, navedeni pri vpisu, morebitne nejasnosti pa bo predhodno uskladil z naročnikom.<

2. člen

Naročilnica ob tej izjavi, ki jo pred podpisom te pogodbe potrdi in podpiše pooblaščena oseba naročnika, je nepreklicno naročilo objave oglasa v imeniku. Naročnik odgovarja za točnost svojih navedb in izvajalcu izrecno dovoljuje njihovo objavo. V primeru neskladnosti podatkov ali slik s priporočenimi standardi, ki veljajo za objavljanje na svetovnem spletu, izvajalec ne odgovarja za njihov izpad ali netočnost ob objavi.

3. člen

Za izpis iz imenika mora naročnik poslati pisno izjavo o izstopu na zgoraj navedeni naslov izvajalca.

4. člen

Izvajalec se obvezuje, da podatkov, ki niso javno objavljeni na spletnih straneh, ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam ali jih kakorkoli drugače zlorabljal, brez predhodnega soglasja naročnika.

4. člen

Za morebitne spore v zvezi s to izjavo je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

6. člen

Ta pogodba je sklenjena v dveh izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po en izvod.
 
 
 
 
V Ljubljani, dne 02.12.2023
 
 
 
 
IZVAJALEC:
NAROČNIK:
 
 
 
 
 

NAROČILNICA

 
 
S to naročilnico potrjujem vpis podatkov v register NAVTIK.INFO.

Ime podjetja: 
Naslov podjetja: 
Odgovorna oseba oziroma oseba, ki se naroča na usluge NAVTIK.INFO:  
Davčna št. podjetja: 
Matična št. podjetja: 

Podpis: